EU support

Limited Liability Company “KOSH” has signed an agreement with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

The project “Creation of a graphic artwork production workshop” has been implemented with the aim of creating the availability of new products for the local community. The project purchases equipment for the production services to clients. The project is implemented by the company SIA KOSH.

The project application has been prepared and has received support from the community-led local development strategy 2015–2020 of the local action group association "Pierigas Partneriba". in the 1st round of project applications announced. The project was implemented in the Latvian Rural Support Service Program 2014–2020. in the measure “Implementation of actions in accordance with the strategy of community-led local development” with funding from the European Agricultural Fund for Rural Development and SIA KOSH co-financing. The granting of state and European Union support is administered by the Rural Support Service.

More information on the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) is available on the European Commission's website here.

More information about the conditions for receiving support on the website of the association "Pierīgas partnerība" and on social portals.

-------------------------------------

Projekts „Grafisku darbu izgatavošanas darbnīcas izveide” īstenots ar mērķi radīt jaunu produktu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem . Projektā tiek iegādāts aprīkojums grafiksu darbu izgatavošanas pakalpojumu nodrošināšanai klientie. Projektu īsteno uzņēmums SIA KOSH .

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un xxx līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.